Trích từ Dân Chúa

Thánh vịnh 69 B

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thanh-vinh-69-b/