Trích từ Dân Chúa

Tháng Kính Thánh Tâm, Ngày 4/6

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu xin ơn được thấu hiểu
tình Chúa yêu ta

Matthêu 11,25-27

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã tuyên bố : Sự sống đời đời là biết Cha là Thiên Chúa và Đấng Cha sai là Giêsu Kitô. Nhưng cũng như Chúa Giêsu đã nói: Không ai biết Cha ngoài Con và những kẻ Con mạc khải cho, thì ai muốn biết về Thiên Chúa Cha, muốn được làm con Cha phải nhờ Đức Giêsu Kitô.

Nhưng như Chúa Giêsu nhắn nhủ ta : "Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Chúa chỉ dạy những ai bé mọn, khiêm nhường, tìm thầy để học biết mà phục vụ chứ không để vinh vang.

Đàng khác, biết theo nghĩa Kinh Thánh là kính mến, những ai kính mến Thiên Chúa sẽ được sống thân tình với Thiên Chúa. Hai người bạn có sống thân tình với nhau mới hiểu nhau. Người trong gia đình cũng thế, dù rất thương yêu nhau, nhưng người con nào sống thân mật với cha mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ. Về Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng chỉ có thể tỏ cho ai sống thân mật với Người để Người có thể dạy cho biết về Cha.

Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi ta : Hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, tức là hãy kính mến Thánh Tâm Ngài ta mới được nhờ Ngài, với Ngài mà kính mến Thiên Chúa Cha.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Xin cho con được nên giống Thánh Tâm Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. Xin cho con cũng biết luôn luôn sống đẹp ý Chúa.

* Hát : (xem trang 9-10)

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. Xin cho con biết khóc tội lỗi mình.

* Hát : (xem trang 9-10)

* Kinh dâng mình trang 14

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/thang-kinh-thanh-tam-ngay-4/