Trích từ Dân Chúa

Phần hai thánh vịnh 72

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/phan-hai-thanh-vinh-72/