Trích từ Dân Chúa

Nội dung phần hai Thông điệp Tiến bộ các dân tộc (Populorum progressio)

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/noi-dung-phan-hai-thong-diep-tien-bo-cac-dan-toc-populorum-progressio/