Trích từ Dân Chúa

Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đới thánh Phaolô và các thừa sai

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/chua-kito-va-chua-thanh-than-hoat-dong-trong-cuoc-doi-thanh-phaolo-va-cac-thua-sai/