Trích từ Dân Chúa

Chúa Giêsu hiện diện và khích lệ Phaolô trên đường truyền gíáo

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/chua-giesu-hien-dien-va-khich-le-phaolo-tren-duong-truyen-giao/