Trích từ Dân Chúa

Các lần Chúa Giêsu hiện ra theo thánh Gioan và sách Tông Đồ Công Vụ

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/than-hoc-tu-duc/cac-lan-chua-giesu-hien-ra-theo-thanh-gioan-va-sach-tong-do-cong-vu/