Trích từ Dân Chúa

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 01 năm 2018: Các tôn giáo thiểu số tại Châu Á

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/y-cau-nguyen-cua-duc-thanh-cha-thang-01-nam-2018-cac-ton-giao-thieu-so-tai-chau-a/