Trích từ Dân Chúa

Ý cầu nguyện của ĐTC - Tháng Ba 2017: Nâng đỡ các Kitô hữu đang bị bách hại

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/y-cau-nguyen-cua-dtc-thang-ba-2017-nang-do-cac-kito-huu-dang-bi-bach-hai/