Trích từ Dân Chúa

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ (3)

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/xin-cho-de-chung-con-sa-chuoc-cam-do-3/