Trích từ Dân Chúa

Vai Trò Trung Gian

Lm Anthony Trung Thành

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/vai-tro-trung-gian/