Trích từ Dân Chúa

Ưu tiên tìm kiếm Nước trời

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/uu-tien-tim-kiem-nuoc-troi/