Trích từ Dân Chúa

Thiên Chúa yêu thương quan phòng lo lắng cho mọi thụ tạo

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/thien-chua-yeu-thuong-quan-phong-lo-lang-cho-moi-thu-tao/