Trích từ Dân Chúa

Thiên Chúa mang lấy những thương tích của chúng ta

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/thien-chua-mang-lay-nhung-thuong-tich-cua-chung-ta/