Trích từ Dân Chúa

Thi hành ý muốn của Thiên Chúa

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/thi-hanh-y-muon-cua-thien-chua/