Trích từ Dân Chúa

Thánh Thể - Tình Yêu Dâng Hiến

Lm Vinh Sơn, scj

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/thanh-the-tinh-yeu-dang-hien/