Trích từ Dân Chúa

Sứ Mạng Truyền Giáo Của Chúng Ta

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/su-mang-truyen-giao-cua-chung-ta/