Trích từ Dân Chúa

Quỷ kế tinh ranh

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/quy-ke-tinh-ranh/