Trích từ Dân Chúa

Phụng vụ thánh thể là trường dậy cầu nguyện

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/phung-vu-thanh-the-la-truong-day-cau-nguyen/