Trích từ Dân Chúa

Ở lại với Chúa

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/o-lai-voi-chua/