Trích từ Dân Chúa

Những Tên Gọi Tầm Thường

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/nhung-ten-goi-tam-thuong/