Trích từ Dân Chúa

Người thân đích thực của Chúa Giê-su

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/nguoi-than-dich-thuc-cua-chua-giesu/