Trích từ Dân Chúa

Người loan báo Tin mừng không phải nhà kinh doanh hay người tìm địa vị

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/nguoi-loan-bao-tin-mung-khong-phai-nha-kinh-doanh-hay-nguoi-tim-dia-vi/