Trích từ Dân Chúa

Ngày rửa tội là lễ của thụ tạo mới

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/ngay-rua-toi-la-le-cua-thu-tao-moi/