Trích từ Dân Chúa

Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy hiến tế vì anh em

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/nay-la-minh-thay-nay-la-mau-thay-hien-te-vi-anh-em/