Trích từ Dân Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Có những điều lạ mà rất thường, rất thường mà lại lạ

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/le-minh-mau-thanh-chua-co-nhung-dieu-la-ma-rat-thuong-rat-thuong-ma-lai-la/