Trích từ Dân Chúa

Làm sao chiến thắng cám dỗ?

Lm Jos Tạ Duy Tuyền

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/lam-sao-chien-thang-cam-do/