Trích từ Dân Chúa

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa nhật I Mùa Chay: Dựa vào Lời Thiên Chúa

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/kinh-truyen-tin-voi-duc-thanh-cha-chua-nhat-i-mua-chay-dua-vao-loi-thien-chua/