Trích từ Dân Chúa

Họ cứng lòng khiến Chúa ngạc nhiên

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/ho-cung-long-khien-chua-ngac-nhien/