Trích từ Dân Chúa

Hãy rao giảng Tin Mừng, dù gặp điều bất lợi

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/hay-rao-giang-tin-mung-du-gap-dieu-bat-loi/