Trích từ Dân Chúa

Giải đáp phụng vụ: Vật liệu nào được dùng làm Bình Thánh?

Nguyễn Trọng Đa

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/giai-dap-phung-vu-vat-lieu-nao-duoc-dung-lam-binh-thanh/