Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha chủ sự lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 4-6-2017

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-chu-su-le-chua-thanh-than-hien-xuong-4-6-2017/