Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều I - Lễ Mẹ Thiên Chúa

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/duc-thanh-cha-chu-su-kinh-chieu-i-le-me-thien-chua/