Trích từ Dân Chúa

Chúa Nhật II Thường Niên B

Lm Jude Siciliano, OP

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/chua-nhat-ii-thuong-nien-b/