Trích từ Dân Chúa

Chúa Giêsu: Đường đưa về nhà Chúa Cha

Lm Jude Siciliano, OP

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/chua-giesu-duong-dua-ve-nha-chua-cha/