Trích từ Dân Chúa

Chọn Thiên Chúa thì vui tươi, chọn giàu sang thì sầu buồn

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/chon-thien-chua-thi-vui-tuoi-chon-giau-sang-thi-sau-buon/