Trích từ Dân Chúa

Cám dỗ: Tổ tông và Chúa

Lm JB Nguyễn Minh Hùng

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/cam-do-to-tong-va-chua/