Trích từ Dân Chúa

Buông Bỏ Tham Sân Si

Lm Jos Tạ Duy Tuyền

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/buong-bo-tham-san-si/