Trích từ Dân Chúa

Bài suy niệm thứ 3: tìm lại hiệp nhất xung quanh Bữa tiệc ly của Chúa Giêsu

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/bai-suy-niem-thu-3-tim-lai-hiep-nhat-xung-quanh-bua-tiec-ly-cua-chua-giesu/