Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ngày 7/1/2018

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/bai-giang-cua-duc-thanh-cha-trong-thanh-le-chua-giesu-chiu-phep-rua-ngay-7-1-2018/