Trích từ Dân Chúa

Ba ngôi Thiên Chúa, khác biệt nhưng hiệp nhất

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/ba-ngoi-thien-chua-khac-biet-nhung-hiep-nhat/