Trích từ Dân Chúa

Ăn Để Sống

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B (16.08.2009)

I. Dẫn Vào Phụng Vụ

Dân gian có câu “người ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn” là có ý nói ăn uống không phải là mục đích của đời người mà chẳng qua chỉ là phương tiện để con người duy trì và phát triển sự sống thể lý. Nhưng con người không chỉ có sự sống thể lý mà còn có sự sống tâm linh. Vậy người ta phải ăn gì uống gì để duy trì và phát triển sự sống tâm linh?

Sách Thánh cho chúng ta câu trả lời:

- “Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế!” (Cn 9,5).

- “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6,54-56).

II. Lắng Nghe Lời Chúa Trong Ba Bài Thánh Kinh

2.1 Bài đọc 1: Cn 9,1-6: Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên bảy cây cột, 2 hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn 3 và sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: 4 "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!" Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: 5 "Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế! 6 Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết."

2.2 Bài đọc 2: Ep 5,15-20: Hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa

 15 Thưa anh em, anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, 16 biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. 17 Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. 18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. 19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. 20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.

2.3 Bài Tin Mừng: Ga 6,51-58: Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.

 51 Khi ấy Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

III. Khám Phá Chân Dung &Amp; Sứ Điệp Của Thiển Chúa Trong Ba Bài Thánh Kinh

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)

3.1.1 Trong bài đọc 1 (Cn 9,1-6) chúng ta biết được việc làm và lời mời gọi của Đức Khôn Ngoan tức của Thần Khí Thiên Chúa hay là của chính Thiên Chúa:

“Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây! Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha chế! Đừng ngây thơ khờ dại nữa và các con sẽ được sống, hãy bước đi trên đường hiểu biết.”

3.1.2 Trong bài đọc 2 (Ep 5,15-20) chúng ta được nghe lại những lời khuyên của Thánh Phao-lô gửi cho các tín hữu Ê-phê-xô, về một lối sống phù hợp với tư cách người Ki-tô hữu. Đó là (a) sống khôn ngoan, (b) biết tận dụng thời hiện tại, (c) tìm hiểu đâu là Ý Chúa, (d) ca hát chúc tụng Thiên Chúa trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời.

3.1.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 6,51-58) chúng ta được đọc lại một phần bài diễn từ về bánh của Chúa Giê-su trong Phúc âm Gio-an. Trước những lời khó hiểu và thậm chí khó nghe của Đức Giê-su, người Do Thái phản ứng rất mạnh. Nhưng Đức Giê-su không giải thích gì thêm mà còn khẳng định mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa điều mà Người vừa công bố trước đó. Những lời “chắc như đinh đóng cột” của Đức Giê-su: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” đòi chúng ta phải suy gẫm và đón nhận!

3.2 Sứ điệp của Thiên Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Sứ điệp của ba bài Sách Thánh là Thiên Chúa mời chúng ta ăn và uống Thịt và Máu của Giê-su Ki-tô là Thánh Thể vì đó là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống, là Bánh Ban Sự Sống Đời Đời.

IV. Sống Lời Chúa Hôm Nay

Là lãnh nhận Thánh Thể, để có Sự Sống Đời Đời mà Chúa Giê-su Ki-tô ban cho những ai ăn bánh và uống rượu trường sinh. Sự Sống Đời Đời khởi đầu bằng sự hiểu biết và khôn ngoan ở đời này và kết thúc bằng hạnh phúc trong Nhà Cha ở đời sau.

V. Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Và Cho Thế Giới

5.1 “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại.” Hưởng ứng Năm Thánh Linh Mục của Hội Thánh, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các linh mục và phó tế, để các vị ấy có được sự khôn ngoan sáng suốt của Thần Khí trong vai trò lãnh đạo Dân Chúa.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.2 “Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế!” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu, nhất là cho những người khô khan nguội lạnh, để mọi người đáp lại lời mời tha thiết của Thiên Chúa mà siêng năng đón rước Thánh Thể.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.3 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả chúng ta là những người được Chúa Giê-su mời đến dự tiệc là ăn Bánh và uống Chén (là Mình và Máu Chúa) để chúng ta được sống dồi dào ở đời này và hạnh phúc bất diệt ở đời sau!

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.4 “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho chính chúng ta và cho giáo dân trong giáo xứ chúng ta, để ai nấy có được một đời sống nội tâm sâu sắc, một tâm hồn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và với Chúa Giê-su Thánh Thể.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/an-de-song/