Trích từ Dân Chúa

Ăn chay đúng nghĩa là gì?

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net/suy-niem/an-chay-dung-nghia-la-gi/