Trích từ Dân Chúa

ST506: Ai Tin Vào Tôi

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.12,44-48)

Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu ! Ta nói : Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, mà là tin vào Đấng đã sai tôi. Con hiểu không ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu con hiểu, vì Chúa đã nói : Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi (Ga.7,16). Vâng, lạy Chúa Giêsu, từ muôn thuở Chúa vẫn ở với Thiên Chúa Cha như ánh sáng phát từ nguồn sáng vô biên là Thiên Chúa. Đạo lý Chúa dạy, Chúa đã lấy từ Thiên Chúa Cha. Và Chúa Cha đã sai Chúa đến trần gian để như ánh sáng soi vào đêm tối, để hễ ai tin nhận Chúa là Đấng Thiên Sai thì được sống muôn đời (Ga.3,15). Chưa ai được thấy Thiên Chúa, nhưng Con Một Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa, hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa Cha (Ga.1,18). Vậy Chúa chính là Con Một, là Ngôi Lời, là Ánh Sáng thật. Ánh Sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người (Ga.1,9).

CG : Con thân yêu ! Con đã nói đúng. Nhưng con chưa nói bằng tiếng lòng. Vì con biết lời Chúa khá rành mà chưa sống Lời Chúa, nghĩa là chưa đem Lời Chúa ra thực hành, thì Lời chưa tác động con, tức là chưa thanh tẩy và tinh luyện con, làm cho con nên Lời sống động ở giữa môi trường con sống, để ánh sáng chân lý được lan tỏa ra soi sáng, và thanh tẩy mọi người. Đó cũng là sứ mạng Ta trao cho con.

Lh : Nhưng lạy Chúa Giêsu con kính mến, làm sao con dám nhận sứ mạng ấy, cao cả quá !

CG : Con thân yêu ! Hễ con thành tâm muốn làm con cái Thiên Chúa thì không phải là Thiên Chúa trao sứ mạng cho con làm khí cụ phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa, nhưng là chính con muốn đời con được là tấm gương lớn, gương trong, gương sáng phản ánh sự thành thực và vinh quang của Thiên Chúa đến môi trường con sống. Sứ mạng ấy quả là lớn lao. Nhưng không ai áp đặt lên con. Chỉ cần con thực tâm muốn cho Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến và sẵn sàng để ý Cha thể hiện nơi con và đời con.

Vậy con có thực tâm và quyết tâm như thế không? Vì một khi con thực tâm muốn là con đã tiến lên được nửa đường rồi, phần còn lại Ta sẽ giúp con hoàn thành, để con không chỉ nên ánh sáng cho nhân trần mà còn là muối làm cho thế gian nên lành mạnh. Và cũng là men trong thúng bột, tức xã hội nơi con sống. Xã hội cũng sẽ dậy men Đức tin, nếu con sống Đức tin của con.

Lh : Lạy Chúa Giêsu con kính mến, Lời Chúa nói làm tinh thần con phấn khởi, nhưng xác thịt con nặng nề và chậm chạp quá.

CG : Con thân yêu, Ta biết chứ. Không có Ta con chẳng làm nên trò trống gì. Vì thế Ta đã lập Nhiệm tích Thánh Thể để nhờ Nhiệm tích Đức tin, Nhiệm tích Tình yêu như lò lửa Đức ái Ta chờ con, nếu con làm thanh sắt để được lùi vào lửa đó. Thanh sắt sẽ được lửa thấm nhập mà nên giống lửa với mọi khả năng của lửa. Sự sáng từ nơi Cha cũng sẽ thấm nhập đời con để biến con nên thánh của ánh sáng.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin ai thành tâm đến cùng Chúa thì cũng sẽ được Chúa làm cho nên giống Chúa. Xin Chúa đừng chờ con đến mà hãy lôi kéo con đến cùng Chúa.

* Hát

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy là Ánh sáng cho đời con và thắp sáng linh hồn con bằng Đức ái.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thành tâm tận hiến đời con cho Chúa. Xin Chúa thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa con.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy, kính mến và tận hiến đời con cho Chúa.

* Hát

* Kinh Lạy Cha.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st506-ai-tin-vao-toi/