Trích từ Dân Chúa

ST305: Xin Cho Nước Cha Trị Đến

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô (Mt.28,16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

SUY NIỆM

Đức Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha : "Lạy Cha, này con xin đến để làm theo ý Cha".

Ý Cha, như Chúa Giêsu đã tuyên bố là "Con muốn không để một ai mà Cha đã ban cho con phải hư mất".

Tin mừng theo Thánh Gioan đã nói rõ: Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa đã yêu thế gian dường ấy, đến nỗi đã trao nộp chính Con yêu quý và duy nhất của Ngài cho thế gian.

Cụm từ thế gian phải hiểu là hết mọi người sinh vào thế gian. Vì thế tất cả mọi người từ mọi dòng giống, từ mọi dân tộc đều được Thiên Chúa Cha ban cho Đức Giêsu Kitô , để Đức Kitô quy tụ tất cả về làm con dân của Thiên Chúa Cha.

Để đừng có ai phải hư mất đời đời thì Chúa Giêsu đã tự hiến mình làm giá chuộc muôn dân, đã đổ máu ra vì mọi người và cho mọi người. "Máu này là máu Tân ước sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội". Vậy mọi người thì không trừ ai, Chúa Giêsu muốn cứu mọi người mà chính Thiên Chúa Cha đã sai Ngài đến với danh hiệu Đấng Cứu Thế.

Chúa Giêsu khi hoàn tất chương trình cứu độ thì trối lại cho các môn đệ và Hội thánh tiếp tục sứ mạng ấy.

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.

Sứ mạng cao cả ấy ngày nay được gọi là : Loan báo Tin Mừng cứu độ, là rao giảng Lời Chúa, là truyền giáo.

Mục đích loan báo Tin Mừng cũng là nói hay làm cho người chung quanh chúng ta biết : Thiên Chúa là tình yêu. Dù loài người chúng ta đã phản bội Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ chúng ta mà còn sai chính Con Ngài đến để vừa rao giảng tình thương vô biên của Chúa Cha, vừa lập Hội Thánh để như cánh tay Chúa luôn luôn giang ra chờ đón mọi người. Hội Thánh chính là cơ quan cung cấp cho mọi người, cho mọi dân tộc lời chỉ bảo; là căn cứ để đón nhận mọi người nghe tiếng Thiên Chúa gọi trở về cùng Ngài. Hội Thánh quản lý các Nhiệm tích, có nhiệm vụ cung cấp cho mọi người các ơn huệ đáp ứng mọi nhu cầu của từng người.

Rao giảng lời Chúa không chỉ bằng môi miệng mà phải bằng tiếng lòng dày lửa mến Chúa yêu người, bằng đời sống chứng nhân và bằng cả mạng sống.

Biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu tông đồ đã hàng hàng lớp lớp hiên ngang ra pháp trường dâng hiến mạng sống mình để làm chứng đức tin.

Linh mục Tertuliano nói : "Máu các Đấng tử vì đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu".

Nhờ thế mà nơi đâu, thời buổi nào Hội Thánh càng bị bắt bớ thì ngay khi đó đã có nhiều người nhận ra Thiên Chúa là Cha và Đức Kitô là Đấng Cha sai đến để cứu độ loài người.

Máu các Thánh tử vì đạo không phát ra âm thanh, nhưng bắn ra các mũi tên đẩy lùi bè lũ Satan, để Chúa Giêsu giải phóng những kẻ tin theo Ngài. Và đó là lời cầu nguyện "xin cho nước Cha trị đến" được thể hiện.

Phần chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa : Thánh Thể Đức Giêsu đã phải tan nát và chết treo khổ giá, để đem về cho Thiên Chúa muôn người từ muôn dân muôn nước.

Thánh lễ, rước lễ và chầu Thánh Thể là những cách cầu nguyện rất hữu hiệu cho việc truyền giáo.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa tự hiến làm lễ hy sinh trên thập giá để cứu độ muôn dân. Xin cho muôn dân được ơn nhận ra Thiên Chúa là Cha và chính Chúa đã được Cha sai đến để giải phóng nhân loại lầm than.

* Hát : Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đừng để chúng con hoài nghi công hiệu hoán cải tâm hồn người ta, do cuộc tử nạn của Chúa và xin cho chúng con hiểu : vì chúng con thật sự chưa yêu đồng loại như Chúa yêu, nên chúng con chưa đủ hấp lực lôi người ta hướng về Chúa.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho Máu Thánh Chúa đã đổ ra trên thập giá thanh tẩy tư tưởng và ước muốn của chúng con, để chúng con được vì Chúa hy sinh cho các linh hồn.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lửa mến Chúa nơi tâm hồn chúng con, để chúng con có thể tỏa nhiệt ra sưởi ấm những linh hồn băng giá.

* Hát.

* Kinh lạy Cha.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st305-xin-cho-nuoc-cha-tri-den/