Trích từ Dân Chúa

Kinh Viếng Thánh Thể

Dân Chúa

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa tôi, Chúa tôi vì lòng thương loài người ta, hằng ngự trong phép Mình Thánh đêm ngày, Chúa tôi rất nhân từ rất thương xót, hằng chờ hằng gọi, hằng chịu lấy các kẻ đến viếng Chúa tôi: tôi tin thật Chúa tôi, đang ngự trong phép cực trọng này, dù tôi là vực sâu là không mặc lòng, thì tôi thờ lạy Chúa tôi, cùng đội ơn Chúa tôi vì mọi ơn lành Chúa tôi đã ban cho tôi, nhất là vì đã ban cho tôi trót Mình Thánh Máu Thánh và linh hồn Chúa tôi và tính Đức Chúa Trời trong phép rất trọng này. Lại tôi tạ ơn Chúa tôi đã dủ lòng thương ban cho tôi Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa tôi, để Người là Đấng bầu cử cho tôi, lại vì bây giờ cũng đã gọi tôi đến viếng Chúa tôi trong nơi Thánh này.

Tôi thờ lạy Trái tim Chúa tôi và tôi ước ao kính thờTrái tim Chúa tôi vì ba ý sau này: Thứ nhất cho được tạ ơn Chúa tôi vì ơn rất trọng này là để lại Mình Thánh Chúa tôi trong phép Rất Thánh này; thứ hai để cho Chúa tôi khỏi thỉnh nộ, vì mọi sự những kẻ nghịch đảng đã làm vô phép cùng Chúa tôi trong phép cực  trọng này; thứ ba, tôi ước ao thờ lạy Chúa tôi trong những nơi trên mặt đất có phép Rất Thánh này, mà người ta khinh dể, hay là chẳng Phép rất mầu nhiệm này cho nên.

Lạy Đức Chúa Giêsu, tôi kính mến Chúa tôi hết lòng hết sức, tôi ăn năn đau đớn trong lòng, vì vốn xưa nay có nhiều lần tôi đã phạm tội mất lòng Chúa tôi hay thương vô cùng; lại tự này về sau tôi dốc lòng chừa thật và trông cậy ơn Chúa tôi sẽ giúp sức cho tôi được chừa thật, mà dù bây giờ tôi là kẻ hèn hạ mặc lòng, thì tôi xin dâng trót mình tôi và ý riêng tôi cùng mọi sự lòng tôi ước ao trong tay Chúa tôi; lại tôi có làm nên được sự gì bây giờ, và làm được sự nào về sau, thì tôi cũng xin dâng cho Chúa tôi hết, tự nay về sau xin Chúa tôi phân định về tôi thể nào mặc thánh ý Chúa tôi, tôi chỉ muốn xin Chúa tôi một lòng kính mến và vâng theo thánh ý Chúa tôi cho trọn, và làm tôi Chúa tôi cho vững vàng cho đến trọn đời.

Tôi xin Chúa tôi thương các linh hồn nơi Luyện tội, nhất là những linh hồn có lòng sốt mến phép cực trọng này và Rất Thánh Đức Bà Maria hơn; tôi lại cầu xin cho các kẻ có tội nữa. Sau hết, tôi lạy Đấng đã cứu lấy linh hồn tôi, tôi xin hợp một ý một lòng cùng Trái tim Chúa tôi, mà dâng mọi sự yêu mến và ước ao cho Đức Chúa Cha hằng sống vô cùng, lại vì tôi đã biết Đức Chúa Cha vốn thương mến Chúa tôi, cho nên tôi xin lấy tên Chúa tôi mà xin cùng Đức Chúa Cha ghé mắt lại mà thương nghe, cùng chịu lấy tôi và mọi sự tội. Amen.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/kinh-vieng-thanh-the/