Trích từ Dân Chúa

Về việc an táng cho người dự tòng và trẻ em chết trước khi được rửa tội

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/ve-viec-an-tang-cho-nguoi-du-tong-va-tre-em-chet-truoc-khi-duoc-rua-toi/