Trích từ Dân Chúa

Trong Thánh Lễ, thì khi nào thì Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/trong-thanh-le-thi-khi-nao-thi-chua-giesu-hien-dien-trong-banh-va-ruou/