Trích từ Dân Chúa

Sống đạo mưu cầu phần rỗi qua gương chứng nhân

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/song-dao-muu-cau-phan-roi-qua-guong-chung-nhan/