Trích từ Dân Chúa

Phép rửa quan trọng và cần thiết ra sao cho phần rỗi của con người?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/phep-rua-quan-trong-va-can-thiet-ra-sao-cho-phan-roi-cua-con-nguoi/